Contactgegevens OMR(Ouder Medezeggenschapsraad)

Karim Habtat elisabethpaulus.omr@gmail.com

 

Oudercommissie

In de oudercommissie zitten 4 ouders en een vertegenwoordiger van de school. De oudercommissie heeft vooral een adviserende en stimulerende rol in de school.
De oudercommissie adviseert de MR van de school over de onderwerpen die belangrijk zijn voor ouders. De oudercommissie stimuleert activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat. De oudercommissie bedenkt activiteiten en overlegt met de activiteitencommissie over de uitvoering.

Ouderbijdrage

Elk schooljaar vragen wij van ouders een vrijwillige bijdrage waarmee de school de extra activiteiten voor de kinderen kan betalen. Het gaat bijvoorbeeld om de Kinderboekenweek​​, Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen, schoolreisje en het eindfeest.
Per kind is dit € 50,- per schooljaar. Als ouders een kind hebben dat later instroomt in het schooljaar dan betalen zij minder. Indien een gezin meerdere kinderen heeft, wordt de ouderbijdrage per kind € 5,- goedkoper tot een minimum van €40,-. Indien nodig is er een betalingsregeling. ​​U kunt dit bedrag overmaken naar het IBAN-nummer NL67 INGB 0669 2653 49 t.n.v. Elisabeth Paulusschool OC of contant betalen bij de administratie.

Heeft uw kind een Stadspas van de Gemeente Amsterdam, dan krijgt u ook dit schooljaar de ouderbijdrage vergoed via deze pas. U kunt de Stadspas van uw kind laten scannen bij de administratie of directie. De pas wordt gescand, waarna de gemeente zorgt dat het bedrag voor de ouderbijdrage op de rekening van de school wordt gestort. Wanneer de Stadspas gescand is, wordt genoteerd dat u de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisje volledig heeft voldaan. Alleen voor leerlingen die ook op schoolkamp gaan, wordt nog een extra bijdrage door school gevraagd (dit staat los van de Stadspas).